Statut Mosińskiego Klubu Żeglarskiego
(tekst jednolity, po zmianach z dnia 26 października 2013r.)
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Mosiński Klub Żeglarski, zwane w dalszej części Statutu Klubem jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem w celach niezarobkowych.

§ 2.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą władz Klubu jest miasto Mosina.

§ 4.

Klub może używać własnej flagi, proporca oraz pieczęci podłużnych i okrągłych z nazwą, i emblematem. Wzór flagi i proporca określone są w załączniku nr 1 do Statutu.

§ 5.

Klub może przystąpić do Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i innych organizacji.

§ 6.

Klub jest zarejestrowany na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§ 7.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele Klubu i sposoby ich realizacji

§ 8.

Celem działania Klubu jest:

a) propagowanie i uprawianie żeglarstwa oraz pokrewnych wobec niego form aktywności,

b) krzewienie wiedzy, etykiety i dobrej praktyki żeglarskiej.

§ 9.

Powyższe cele Klub będzie realizował przez:

a) zakładanie i prowadzenie przystani wodnych i lokali klubowych,

b) urządzanie imprez żeglarskich i innych,

c) organizowanie członków,

d) urządzanie szkoleń teoretycznych i praktycznych,

e) budowę i nabywanie jednostek pływających, a także ich zbywanie,

f) nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi, czy prawnymi bądź ich jednostkami organizacyjnymi stawiającymi sobie podobne cele (np. klubami, organizacjami, instytucjami w kraju i poza granicami RP),

g) zakładanie i prowadzenie warsztatów oraz bibliotek żeglarskich itp.,

h) organizowanie obozów szkoleniowych i wypoczynkowych,

i) prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Działania o których mowa w punktach: b),d),h) oraz i) prowadzone mogą

być jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 11.

Członkami zwyczajnymi mogą być:

a) obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie

pozbawieni praw publicznych,

b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat,

c) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych,

d) cudzoziemcy zamieszkali i niezamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poleceni przez dwóch członków Klubu po opłaceniu wpisowego i składki miesięcznej.

§ 12.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna albo prawna bądź jej jednostka organizacyjna przyczyniająca się do rozwoju Klubu i deklarująca taką formę członkostwa pisemnie wraz z podaniem zakresu pomocy.

§ 13.

Członkiem honorowym może być osoba, która kładzie bądź położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu. Członkowi honorowemu może być nadany tytuł Honorowego Komandora lub Vicekomandora Klubu. Tytuły te nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego bez obowiązku płacenia składek i wnoszenia wpisowego.

§ 14.

O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd kierując się dobrem Klubu.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo:

a) na zasadach opisanych w Rozdziale VII Statutu; wybierać i być wybieranym do władz Klubu z wyjątkiem małoletnich w wieku poniżej 16 lat. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, lecz w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Klubowego większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) korzystać z urządzeń i majątku Klubu zgodnie z regulaminami,

c) brać udział w imprezach organizowanych przez Klub,

d) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu,

e) brać udział w posiedzeniach Walnego Zebrania,

f) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu.

§ 16.

Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17.

Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 18.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu w sprawach dotyczących Klubu,

b) uczestniczyć najlepiej jak potrafi w realizacji celów Klubu,

c) troszczyć się o dobre imię Klubu, przestrzegać zasad koleżeństwa i dyscypliny klubowej,

d) płacić regularnie składki i inne opłaty ustanowione przez władze Klubu
oraz wykonywać prace społeczne na rzecz Klubu w wymiarze
ustalonym przez Zarząd,

e) zamiast wykonania prac społecznych na rzecz Klubu, Członek może uiścić ekwiwalent , o którym mowa w § 27,

f) warunkiem korzystania ze sprzętu pływającego i urządzeń klubowych jest wykonywanie prac społecznych na rzecz Klubu w wymiarze ustalonym przez Zarząd albo uiszczenie ekwiwalentu .

§ 19.

Obowiązki członków wspierających i honorowych są takie same jak członków zwyczajnych z wyjątkiem obowiązku płacenia składek i wykonywania prac społecznych w wymiarze ustalonym przez Zarząd.

§ 20.

Za przekroczenie lub nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i rozporządzeń Władz Klubu przewiduje się następujące kary:

a) upomnienie,

b) zawieszenie w prawach członkowskich na czas do roku,

c) wykluczenie.

§ 21.

Każdy członek Klubu uprawia sport lub rekreację na własną odpowiedzialność.

Klub nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki, będące wynikiem nieprzestrzegania regulaminów i zarządzeń oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa.

§ 22.

Członkostwo ustaje:

a ) w razie pisemnego zgłoszenia Zarządowi wystąpienia z Klubu,

b ) mocą uchwały Zarządu o wykreśleniu:

w razie nieopłacenia składek w terminie ustalonym przez Zarząd,
w razie niewykonania prac społecznych na rzecz Klubu przez kolejne dwa lata albo nieuiszczenia za ten czas ekwiwalentu .

c) w razie śmierci członka Klubu.

§ 23.

Od uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wspomnianej decyzji. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV.
Władze Klubu

§ 24.

Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Klubowy.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Klubowego trwa cztery lata. Kadencja Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Klubowego kończy się z chwilą końca kadencji Zarządu niezależnie od przyczyn zakończenia kadencji.

§ 25.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

§ 26.

Walne Zebranie może być:

a) zwyczajne,

b) nadzwyczajne

§ 27.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd corocznie, nie później niż do końca pierwszego kwartału celem:

a) złożenia sprawozdania oraz zamknięcia okresu obrachunkowego przez Zarząd i Komisję Rewizyjną za okres ubiegły,

b) uchwalenia absolutorium Zarządowi,

c) uchwalenia budżetu na okres następny,

d) wyboru członków Zarządu,

e) wyboru członków Komisji Rewizyjnej,

f) wyboru członków Sądu Klubowego,

g) powzięcia uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań,

h) ustalenia wysokości wpisowego, składek miesięcznych oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewypracowane godziny prac społecznych na rzecz Klubu,

i) mianowania Komandorów i Vicekomandorów Honorowych i członków honorowych,

j) uchwalenia zmian statutu zgodnie z § 38,

k) rozpatrzenia odwołań i wniosków członków Klubu.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów o ile statut nie postanawia inaczej. Zarówno na zwyczajnym jak i nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przewodniczy przewodniczący wybrany każdorazowo.

§ 28.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na skutek umotywowanego wniosku pisemnego co najmniej ½ liczby członków,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) w przypadku zdekompletowania składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Klubowego.

§ 29.

Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają wyłącznie w tych

sprawach, w których zostało zwołane.

§ 30.

Do prawomocności uchwał Walnych Zebrań potrzebna jest obecność co

najmniej połowy wszystkich członków. W razie braku quorum, następne

Zebranie odbywa się w terminie ustalonym przez Zarząd i uchwały tego

zebrania są prawomocne bez względu na ilość obecnych członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 31.

Zarząd Klubu składa się z pięciu albo siedmiu osób. W skład Zarządu wchodzą:

a) Komandor,

b) Vicekomandor,

c) Sekretarz,

d) Skarbnik

oraz jeden albo trzech Członków Zarządu.

§ 32.

W zakres działalności Zarządu wchodzi:

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

b) zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu,

c) nabywanie i zbywanie sprzętu żeglarskiego,

d) zakładanie i utrzymywanie urządzeń i terenów klubowych,

e) przygotowywanie sprawozdań i wniosków dla Walnych Zebrań,

f) przyjmowanie i skreślenie członków Klubu,

g) załatwianie bieżących spraw administracyjnych, organizacyjnych i gospodarczych,

h) zwalnianie członków z płacenia składek i innych opłat w wyjątkowych wypadkach oraz ewentualnie umarzanie zaległych składek i opłat, a także wyznaczanie terminu ich płatności,

i) powoływanie do życia doraźnych komisji oraz ustalanie dla nich regulaminów,

j) nakładanie kar o których mowa w § 20; z własnej inicjatywy lub na wniosek Sądu o którym mowa w § 34, nakładanie opłat, za wyjątkiem tych, które zastrzeżono do kompetencji Walnego Zebrania,

k) dozorowanie realizacji celów działania Klubu,

l) zwoływanie zebrań klubowych, sportowych, towarzyskich, oświatowych i innych.

Do powzięcia prawomocnych uchwał Zarządu jest potrzebna oprócz Komandora lub Vicekomandora obecność co najmniej dwóch członków Zarządu – w razie wybrania Zarządu pięcioosobowego, a w razie wybrania Zarządu siedmioosobowego – trzech członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Komandora, a w razie jego nieobecności – Vicekomandora. Pisma kierowane na zewnątrz i wewnętrznie podpisuje Komandor lub Vicekomandor i Sekretarz względnie Członek Zarządu odpowiadający za dany zakres spraw. Postanowienia Zarządu obowiązują wszystkich Członków Klubu. Klub może być reprezentowany na zewnątrz przez Komandorów Honorowych i wyznaczonych delegatów. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

§ 33.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie i niezasiadających w innych Władzach Klubu. Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowością prowadzonej działalności majątkowej i finansowej Klubu; przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium. W razie stwierdzenia nadużyć Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu o Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności kompletu Komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34.

Sąd Klubowy stanowi pięć osób wybranych przez Walne Zebranie w tym Przewodniczący Sądu.

a) Sąd Klubowy rozstrzyga wszelkie spory między członkami oraz członkami i Zarządem; po rozpoznaniu sporu i stwierdzeniu naruszenia przez, którąkolwiek ze stron Statutu lub nieprzestrzegania regulaminów lub zarządzeń Władz Klubu, Sąd składa Zarządowi wniosek o wymierzenie jednej z kar o których mowa w § 20. Zarząd związany jest wnioskiem Sądu.

b) Sąd orzeka w składzie trzyosobowym,

c) Decyzje zapadają większością głosów,

d) Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji Sądu do Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od doręczenia orzeczenia,

Wykonanie decyzji Sądu ulega zawieszeniu do momentu podjęcia uchwały

przez Walne Zebranie.

Rozdział V.
Majątek Klubu

§ 35.

Majątek Klubu mogą stanowić ruchomości nieruchomości i fundusze.

Fundusze powstają z wpływów z:

a) Wpisowego i składek członkowskich ustalonych przez Walne Zebranie,

b) Działalności statutowej,

c) Dotacji, zapisów, subwencji,

d) Wszelkich innych dochodów np. z dochodów z majątku Klubu, działalności gospodarczej itp.

§ 36.

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 37.

Dla ważności pism i dokumentów wiążącym Klub pod względem finansowym wymagane są dwa podpisy: Komandora lub Vice- komandora oraz Skarbnika Klubu.

Rozdział VI.
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Klubu

§ 38.

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej co najmniej większością 2/3 głosów. Rozwiązanie Klubu przy obecności minimum połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§ 39.

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony majątek Klubu.

Rozdział VII.
Wybory

§ 40.

Wybory do Władz Klubu ogłasza Zarząd Klubu nie później niż dwa miesiące przed upływem kadencji.

§ 41.

Kandydaci na Komandora w terminie trzech tygodni od ogłoszenia wyborów składają na ręce Zarządu deklarację wystąpienia w wyborach wraz z programem działalności. Zarząd Klubu o zgłoszonych kandydaturach bezzwłocznie informuje pozostałych członków Klubu umożliwiając im zapoznanie się z programem kandydata.

§ 42.

Walne Zebranie w pierwszej kolejności wybiera Komandora Klubu. Wyboru dokonuje się w wyborach tajnych; w pierwszej kolejności spośród kandydatur zgłoszonych w trybie § 41.

§ 43.

a) Za wybranego w pierwszej turze uważa się tego kandydata, który w wyborach tajnych uzyskał bezwzględną większość głosów uczestniczących w Walnym Zebraniu.

b) Jeżeli pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia, to do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

c) W drugiej turze Komandora wybiera się zwykłą większością głosów,

d) W sytuacji kiedy po pierwszej turze na miejscu 1 lub 2 jest więcej niż dwóch kandydatów (równa liczba głosów), to do następnej tury przechodzą ci właśnie kandydaci,

e) Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów należy rozpocząć wybory od początku z tym, że do nowych wyborów nie mogą być zgłaszani kandydaci, którzy kandydowali w wyborach, które nie przyniosły rozstrzygnięcia. Tryb zgłaszania kandydatur o którym mowa w § 41 wówczas nie obowiązuje.

§ 44.

a) Po dokonaniu wyboru Komandora Walne Zebranie dokonuje wyboru pozostałych członków Zarządu.

b) Kandydatów do Zarządu zgłasza nowo wybrany Komandor.

c) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali zwykłą większość głosów.

d) W sytuacji kiedy kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów Komandor przedstawia następną kandydaturę.

§ 45.

Na zasadach opisanych w § 44 odbywają się także wybory uzupełniające do Zarządu.

§ 46.

a) Po dokonaniu wyboru Członków Zarządu, Walne Zebranie dokonuje wyboru Członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Klubowego.

b) Lista zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona i mogą ich zgłaszać jedynie członkowie Walnego Zebrania uczestniczący w Zebraniu.

c) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali

kolejno największą liczbę oddanych głosów.

§ 47.

Na zasadach § 46 odbywają się także wybory uzupełniające do Komisji

Rewizyjnej i Sądu Klubowego.

§ 48.

Trybu ogłoszenia wyborów, zgłaszania kandydatów na Komandora, oraz wyborów, o których mowa w § 41 do 43 nie stosuje się w przypadku, gdy wybory odbywają się przed upływem pełnej kadencji Zarządu, chyba, że skrócenie kadencji jest wynikiem decyzji Komandora lub Zarządu o ustąpieniu, podjętej poza Walnym Zebraniem. W takim przypadku lista zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona i mogą ich zgłaszać jedynie członkowie Walnego Zebrania uczestniczący w Zebraniu.

§ 49.

W sprawach dotyczących Klubu, a nieuregulowanych w Statucie, decyzje podejmuje Zarząd na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.